ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HET HEMPJE

Artikel 1. Definities
1.1 Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2 Onder ‘Het Hempje’ wordt verstaan: Het Hempje, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3 Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van Het Hempje een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Het Hempje.
1.5 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door Het Hempje van een bestelling.
1.6 Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Het Hempje betrekking hebben.
1.7 Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens Het Hempje feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Het Hempje hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2 Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Het Hempje zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3 Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen
3.4 U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5 Het Hempje accepteert geen bestellingen:
- afkomstig buiten Nederland;
- die buiten Nederland afgeleverd moeten worden;
- van personen onder de 18 jaar;
- indien Het Hempje de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6 Het Hempje is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Het Hempje bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Het Hempje dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Overeenkomst
3.8 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Het Hempje per e-mail is bevestigd.
3.9 De overeenkomst kan binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden op basis van het herroepingsrecht. Inmiddels geleverde goederen dienen dan door de klant teruggestuurd te worden naar Het Hempje.

Artikel 4. Prijzen en kosten
4.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2 De prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3 Het Hempje behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4 De verzendkosten zijn wel verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling geheel wordt geretourneerd.
4.5 Het Hempje behoudt zich het recht voor om verzendkosten in rekening te brengen in geval een bestelling opnieuw verstuurd moet worden.
4.6 Het Hempje behoudt zich ten slotte het recht voor om in bijzondere gevallen wel bezorgkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Betaling
5.1 U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Het Hempje behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Overschrijven
5.2 Indien u kiest voor girale betaling, dan dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur ontvangt u per email.
5.3 De datum waarop uw betaling door Het Hempje wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. In dat geval is Het Hempje gerechtigd wettelijke rente vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen, alsmede een vergoeding van haar buitengerechtelijke incassokosten.
5.5 Indien u met betaling van een of meer reeds aan u geleverde bestelling(en) in verzuim bent, heeft Het Hempje het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden en nieuwe bestellingen te weigeren, of om voorwaarden te verbinden aan nieuwe bestellingen.

Artikel 6. Levering
6.1 Het Hempje levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Het Hempje u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Het Hempje heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2 Het Hempje is niet gehouden om binnen een bepaalde termijn te leveren. Op de website aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendom goederen
7.1 Het Hempje houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Het Hempje verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourzending
8.1 Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. In deze periode kunt u de goederen zonder opgaaf van reden retour zenden. Let op, dit geldt alleen voor ongebruikte en onbeschadigde goederen met origineel label in de originele verpakking. Bovendien dient de leveringsbon bijgevoegd te worden bij de retourzending.
8.2 U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer er sprake is van een of meer van de volgende situaties:
- het artikel is speciaal voor u op maat gemaakt
- het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt (het passen van kleding wordt door Het Hempje niet als gebruik gezien; het dragen ervan wel) of beschadigd raakt.
- het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.
8.3 De kosten van de retourzending worden niet vergoed door Het Hempje.
8.4 Indien u de zending wilt terugsturen, dan kunt u het pakket terugsturen naar Het Hempje, Orionlaan 35, 5694 LM Breugel. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien mogelijk, houden wij dit bedrag in op een aan u te retourneren geldbedrag.


Artikel 9. Onjuiste levering
9.1 U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Het Hempje. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Hempje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Hempje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Het Hempje behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3 Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

Artikel 11. Klachten / geschillen
11.1 Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst, kunt u contact opnemen met Het Hempje. U bereikt ons via telefoon 0499-465892 of e-mail info@hethempje.nl. Wij zullen uiterlijk binnen 30 dagen op uw klacht reageren.
11.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

27 april 2016
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2021 Het Hempje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel